A. Tinne Vereeck

 

Zwerven en onderduiken in diverse bevolkingsgroepen tekent mijn levensloop. Diep in mij broeit  de fascinatie en obsessie voor het creatieve proces van het maken, het uitbeelden van onze gevoelswereld.

 Vandaag in mijn eigen atelier in Gent, kan ik mij met volle overgave als beroepskunstenaar focussen op een diepgaand onderzoek, een proces met onbepaalde afloop, een zoektocht naar de plaats die mijn werk kan veroveren in de kunstgeschiedenis.

 

Ik volgde geen klassieke academische opleiding, maar werd omringd door enkele kunstenaars die reeds naam en faam verworven hebben in de kunstwereld. Zo wens ik te vernoemen Greet Vanautgaerden ( White Housegallery ) die mij aanzette om groots en monumentaal te werken, geen limiet op de afmeting. Steeds gedreven om mij nog verder te vervolmaken volg ik momenteel de richting projectatelier onder de drijvende kracht van Gommaar Gilliams in Lier. Hier ligt de focus op het vinden van de plaats van mijn werk in de hedendaagse kunst. Dankzij de cursus tentoonstellingsbeheer van Sabine Oosterlynck  kan ik me binnen mijn kunstenaarskollectief uitleven in het organiseren van thematentoonstellingen.

 

Mijn voornaamste realisaties zijn wandtapijten in mixed media en monumentale olie- en acrylschilderijen in collagestijl met sterke symboliek en spirituele inhoud over mens en natuur, emoties en actuele thema’s. De toevoeging van mijn eigen bloed aan het werk, versterkt mijn band met mijn creaties.

 

Mijn werk meandert tussen abstractie en figuratie. In mijn schilderijen zijn de beelden vertrouwd, realistisch, herkenbaar en eigentijds. Vervolgens begint het proces van experimenteren, het samenbrengen van deze objecten in een raadselachtige ordening, naar een bijna magisch nieuw samengesteld beeld. Hierin overlappen realiteit en symboliek en wordt het geheel mystiek en spiritueel. Het heeft vaak een bevreemdend effect dat vragen doet stellen. Vanuit het onderbewuste zal elke toeschouwer er zijn eigen invulling aan geven. Noem het een vorm van neosurrealisme.

 

Dieren belichamen een prominente rol in mijn ontwerpen. Ze representeren het jeugdige idee van onschuld en zuiverheid. De focus ligt op de menselijke psyche. Naar binnen kijken en waarnemen hoe we innerlijk functioneren. Emoties zoals verlangen, verdriet, verlies, angst en verbazing komen aan bod. Tevens tracht ik een visionair beeld van hoop en kracht in mijn werk naar voor te brengen.

A. Tinne Vereeck

 

L'errance et la clandestinité dans divers groupes de population caractérisent ma vie. La fascination et l'obsession pour le processus créatif de fabrication, la représentation de notre monde émotionnel, se préparent au plus profond de moi.

Aujourd'hui, dans mon propre atelier à Gand, je peux me consacrer pleinement en tant qu'artiste professionnel à une enquête approfondie, un processus à l'issue indéfinie, une recherche de la place que mon travail peut conquérir dans l'histoire de l'art.

Je n'ai pas suivi une formation académique classique, mais j'ai été entouré de quelques artistes qui ont déjà acquis un nom et une renommée dans le monde de l'art. Par exemple, je voudrais mentionner Greet Vanautgaerden (White House Gallery) qui m'a encouragé à travailler de manière grandiose et monumentale, sans limite de taille. Toujours poussé à me perfectionner davantage, je suis actuellement la direction du project studio sous la houlette de Gommaar Gilliams à Lier.

Ici, l'accent est mis sur la recherche de la place de mon travail dans l'art contemporain. Grâce au cursus de gestion d'exposition de Sabine Oosterlynck, je peux m'adonner à l'organisation d'expositions thématiques au sein de mon collectif d'artistes. Mes principales réalisations sont des tapisseries en techniques mixtes et des peintures monumentales à l'huile et à l'acrylique de style collage avec un fort symbolisme et un contenu spirituel sur les gens et la nature, les émotions et les thèmes actuels. L'ajout de mon propre sang à l'œuvre renforce mon lien avec mes créations. Mon travail oscille entre abstraction et figuration.

Dans mes peintures, les images sont familières, réalistes, reconnaissables et contemporaines. Puis le processus d'expérimentation commence, rassemblant ces objets dans un arrangement énigmatique, dans une image nouvellement composée presque magique. Dans cette réalité et le symbolisme se chevauchent et l'ensemble devient mystique et spirituel. Elle a souvent un effet aliénant qui soulève des questions. Depuis l'inconscient, chaque spectateur en donnera sa propre interprétation.

Appelez cela une forme de néosurréalisme. Les animaux occupent une place prépondérante dans mes créations. Ils représentent l'idée juvénile d'innocence et de pureté. L'accent est mis sur la psyché humaine. Regarder à l'intérieur et observer comment nous fonctionnons en interne. Des émotions telles que le désir, la tristesse, la perte, la peur et la surprise sont abordées.

J'essaie aussi de véhiculer une image visionnaire d'espoir et de force dans mon travail.

A. Tinne Vereeck